Sign up
close
Profile
close
Booking history
close
ID Booking Date Calendar Status
My booking details
close
Booking details
Please select ご予約プラン・人数
Your ご予約プラン・人数 details
We sent a verification code to the following address. Please enter a verification code.

Biện pháp phòng ngừa

  • Bạn không thể chọn nhiều lợi ích.
  • Vui lòng đặt phòng trực tuyến ít nhất 2 ngày trước.
  • Vui lòng đặt phòng qua điện thoại một ngày trước và trong ngày.
  • Tất cả các giá niêm yết đã bao gồm thuế.
  • Xem xét những thay đổi bất ngờ trong tình trạng thể chất của khách mang thai, chúng tôi từ chối mặc kimono trong cửa hàng của chúng tôi.