Có thể được sử dụng cho các nhóm từ 4 người trở lên và học sinh trung học.
*Vui lòng xuất trình thẻ sinh viên hoặc đặt lịch hẹn từ trường khi thanh toán.

Sign up
close
Profile
close
Booking history
close
ID Booking Date Calendar Status
My booking details
close
Booking details
Please select Service
Your Service details
We sent a verification code to the following address. Please enter a verification code.

Biện pháp phòng ngừa

  • Bạn không thể chọn nhiều lợi ích.
  • Vui lòng đặt phòng trực tuyến ít nhất 2 ngày trước.
  • Vui lòng đặt phòng qua điện thoại một ngày trước và trong ngày.
  • Tất cả các giá niêm yết đã bao gồm thuế.
  • Xem xét những thay đổi bất ngờ trong tình trạng thể chất của khách mang thai, chúng tôi từ chối mặc kimono trong cửa hàng của chúng tôi.