Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi
nào, thay đổi đặt phòng hoặc hủy đặt
phòng Vui lòng điền thông tin cần thiết, sau đó nhấn nút “Xác nhận màn hình” để xác nhận nội dung và gửi nó.
Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn theo thứ tự.

[contact-form-7 id=”69″ title=”お問い合わせ” html_id=”contact-form” html_class=”contact-form”]